09 6688 6651

Luyện tập dạng trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

Luyện tập dạng trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số với 53 câu hỏi trắc nghiệm chuyên về chuyên đề tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số! củng cố kiến thức cho các em tốt nhất.

 

Câu 1: Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án)

A. Có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

B. Có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất

C. Có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất

D. Không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Câu 2: Trên khoảng (0; +∞) thì hàm số y = -x3 + 3x + 1

A. Có giá trị nhỏ nhất là -1

B. Có giá trị lớn nhất là 3

C. Có giá trị nhỏ nhất là 3

D. Có giá trị lớn nhất là -1

Câu 3: Gọi M và m là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sin2x - cosx + 1. Hỏi giá trị của tích M.m là:

A. 0                      B. 25/8                    C. 25/4                        D. 2

Câu 4: Cho hàm số y = 3sinx - 4sin3x. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng (-π/2; π/2)

A. -1                    B. 1                          C. 3                           D. 7

Câu 5: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án). Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên (0; +∞) bằng

A. 0                     B. 1                         C. 2                           D. √2

Câu 6: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án). Giá trị lớn nhất của hàm số bằng:

A. 0                     B. 1                         C. 2                            D. √3

Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án) trên (-∞; 1) là:

A. -2                     B. 2/3                      C. 8                           D. 10

Câu 8: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x + cos2x trên [0; π/2]

A. π/2                  B. 0                         C. π/4                        D. π

Câu 9: Gọi A, B là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án). Khi đó A - 3B có giá trị:

A. 1                      B. 2                        C. 3                           D. 4

Câu 10: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 - 3x2 + 9x + 35 trên [-4; 4] lần lượt là:

A. 40; – 41            B. 40; 31                 C. 10; – 11                   D. 20; – 2

Câu 11: Giá trị lớn nhất của hàm số y = 1 + 8x - 2x2 là:

A. 9                      B. 8                        C. 7                           D. 5

Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 + 3x2 + 18x, x ∈ [0; +∞)

A. 1                       B. 0                       C. 2                           D. -1

Câu 13: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = sinx - cosx lần lượt là:

A. 1; -1                  B. √2; -√2              C. 2; 22                     D. -3; 3

Câu 14: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x - lnx + 3

A. 4                      B. 2                       C. 0                           D. 3

Câu 15: Giá trị lớn nhất của hàm số Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án) trên [-1; 1]

A. √5                    B. 3                       C. 1                            D. √3

Câu 16: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án) là:

A. 1; -1                 B. 2; 1                   C. 3/2; -3/2                 D. 2; -2

Câu 17: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x6 + 4(1 - x2)3 trên [-1; 1] là:

Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án)

Câu 18: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = (1 - sin)4 + sin4x

A. 17                     B. 15                    C. 16                      D. 14

Câu 19: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = sinx(1 + cosx) trên (0; π) là:

Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án)

máy lọc nước chính hãng, két hòa phát giá rẻ

Câu 20: Giá trị lớn nhất của hàm số Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án) trên đoạn [-1; 2] là:

A. 1                         B. √2                   C. √5                       D. Một kết quả khác

(Còn tiếp)

Đáp án bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

1

A

11

A

21

C

31

D

41

D

51

B

2

B

12

B

22

B

32

C

42

D

52

B

3

A

13

B

23

A

33

B

43

B

53

A

4

B

14

A

24

B

34

B

44

A

 

 

5

D

15

C

25

B

35

A

45

C

 

 

6

B

16

C

26

A

36

D

46

B

 

 

7

C

17

D

27

B

37

C

47

A

 

 

8

A

18

A

28

D

38

C

48

D

 

 

9

B

19

B

29

B

39

A

49

C

 

 

10

A

20

C

30

A

40

D

50

A

 

 

Downlaod full: https://drive.google.com/file/d/0BwSuzbPlQyoGaDdMVXhLS2p4Wms/view

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi